Grunnlaget for den norske velstanden ble lagt i løpet av millioner av år, da store mengder organisk materiale ble dannet i havområdene. Noe av dette havnet sammen med slam og leire. År med høy varme og stort trykk skapte dette om til olje og gass. I 1958 hadde geologene liten tro på at det fantes olje eller gass på den norske sokkelen, men i 1962 fikk det amerikanske selskapet Philips fart i sakene. I 1965 ble grensene for den norske kontinentalsokkelen fastsatt sammen med Danmark og England, de to landene vi deler hav med.

Esso og den første boringen

I 1966 kom et borefartøy fra New Orleans og boringen, som skjedde på vegne av Esso, tok til den 19. juli 180 kilometer sørvest for Stavanger – sånn cirka. De fant verken olje eller gass i løpet av de 84 dagene boringen varte, men de fant bevis på at det var gode muligheter for store funn.

Da vi kom til 1969 fant oljeselskapet Philips et av de største oljefeltene som noen gang har blitt funnet. Det fikk navnet Ekofisk. Produksjonen av olje fra dette feltet startet i 1971. Gassen fra dette feltet ble sendt i rør til Tyskland. Deretter ble Frigg feltet oppdaget, og i dette feltet var det bare gass.

Statoil og de ti oljebud

I 1972 kom den norske staten mer aktivt inn i bildet og Statoil ble opprettet. Statoil er hundre prosent eid av staten, men staten har også eierandeler i andre selskap, som for eksempel Norsk Hydro. Samtidig var opprettelsen av Statens oljedirektorat et faktum, sammen med de ti oljebud. Disse budene lyder slik:

  1. All virksomhet på norsk sokkel skal foregå under nasjonal styring og kontroll.
  2. Petroleumsfunnene skal utnyttes slik at Norge blir selvforsynt med råolje.
  3. Det skal utvikles ny næringsvirksomhet med utgangspunkt i petroleum.
  4. Ny oljeindustri må ta hensyn til eksisterende virksomhet og til natur- og miljøvern.
  5. Brenning av gass på norsk sokkel kan bare aksepteres for kortere perioder.
  6. Petroleum fra norsk sokkel skal som hovedregel ilandføres i Norge. Det kan gjøres unntak for tilfeller hvor samfunnspolitiske hensyn gir grunnlag for en annen løsning.
  7. Staten skal engasjere seg på alle plan av oljevirksomheten. Myndighetene skal dessuten medvirke til en samordning av norske interesser innenfor norsk petroleumsindustri og til oppbygging av et norsk integrert miljø med så vel nasjonalt som internasjonalt siktepunkt.
  8. Det skal opprettes et statlig oljeselskap til å ivareta statens forretningsmessige interesser. Selskapet bør ha et formålstjenlig samarbeid med innenlandske og utenlandske oljeinteresser.
  9. Oljeutvinning nord for 62. breddegrad må foregå slik at den tilfredsstiller de særlige samfunnspolitiske forhold i landsdelen.
  10. Norske petroleumsfunn i større omfang vil stille norsk utenrikspolitikk overfor nye utfordringer.

Denne nasjonale styringen samt dannelsen av et eget oljemiljø var viktige på 70-tallet. Og det er dette som har gjort Norge til et av verdens rikeste land.

Oljekrisen i 73

I 1973 førte en boikott av land som støttet Israel til en oljekrise med skyhøye priser. I Norge medførte dette stengte bensinstasjoner, forbud mot bruk av motorkjøretøy i helgene og en langvarig krise i den norske tankfarten. Siden har det bare gått oppover med funn av flere store felt på den norske sokkelen.